(' Schronisko dla zwierząt: "Cichy kąt"
Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt” z siedzibą w Tarnowskich Górach.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt”.

§2
 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz, dla realizacji celów statutowych, może podejmować działalność również poza jej granicami, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w miejscu prowadzenia działalności.
 2. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Tarnowskie Góry.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) niniejszego Statutu oraz regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.

§5

Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak, znaków organizacyjnych, identyfikatorów z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Treść pieczęci, logo, wzory znaków i odznak oraz identyfikatorów wraz z zakresem ich wykorzystania określa Zarząd Stowarzyszenia.

§6

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały i koła oraz być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a w zakresie niezbędnym, również na pracy członków i innych osób, wykonywanej na podstawie umów prawa cywilnego i prawa pracy.

§8

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, realizując zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt.

§9

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, także nie mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zainteresowani pomocą w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

II. CELE STOWARZYSZENIA

§10

Główne cele Stowarzyszenia to:

 • przeciwdziałanie zjawisku bezdomności zwierząt, a w szczególności psów i kotów (organizowanie i prowadzenie schronisk i przytulisk dla bezdomnych zwierząt).
 • działanie na rzecz ochrony zwierząt.
 • propagowanie humanitarnego stosunku względem zwierząt.
 • prowadzenie akcji humanitarnego zmniejszania populacji bezpańskich zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.
 • zapobieganie rażącemu zaniedbywaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt.
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa w dziedzinie ochrony praw zwierząt.
 • prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz potrzebujących zwierząt.
§11
 1. Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez prowadzenie odpłatnej lub nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:
  1. PKD 01.49.Z – chów i hodowla pozostałych zwierząt
  2. PKD 58.11.Z – wydawanie książek
  3. PKD 58.13.Z – wydawanie gazet
  4. PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  5. PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
  6. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  7. PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację
  8. PKD 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  9. PKD 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  10. PKD 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
§12

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może:

 • współpracować z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, których działalność i cele są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 • współpracować z policją, strażą miejską i innymi służbami działającymi w sferze bezpieczeństwa i ratownictwa.
 • prowadzić zbiórkę środków finansowych i rzeczowych na potrzeby realizacji celów statutowych.
 • współpracować z lekarzami weterynarii.
 • współpracować ze środkami masowego przekazu.
 • współpracować ze szkołami i innymi ośrodkami edukacyjnymi.
 • podejmować działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zwierząt i zajmować czynną postawę przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz wnioskować do odpowiednich organów administracji o ukaranie osób winnych znęcania się nad zwierzętami.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§14

Członkiem zwyczajnym może być każdy, kto spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Ukończył 18 lat.
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Nie jest pozbawiony praw publicznych.
 4. Przez okres co najmniej 2 miesięcy aktywnie działał na rzecz zwierząt przy współpracy ze Stowarzyszeniem.
 5. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej złożył Zarządowi Stowarzyszenia pisemny wniosek na aktualnie obowiązującym druku Deklaracji Członkowskiej o przyjęcie go w poczet członków zwyczajnych i następnie w drodze uchwały Walnego Zebrania przyjęty został w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Opłacił składkę członkowską.
§15

Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać wyłącznie z czynnego prawa wyborczego.

§16

Każdy pełnoletni członek zwyczajny ma prawo do:

 1. uczestniczenia i wnioskowania w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym osobiście i przez swoich przedstawicieli.
 2. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
 3. zgłaszania Zarządowi opinii i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz władz Stowarzyszenia.
 4. współdecydowania na zasadach określonych w Statucie o sprawach istotnych dla działalności Stowarzyszenia.
 5. korzystania z pomocy organizacyjnej i programowej władz Stowarzyszenia.
 6. uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.
§17

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Ściśle przestrzegać Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał.
 2. Roztaczać w swoim zakresie godną naśladowania opiekę nad zwierzętami.
 3. Czynnie wspierać organy Stowarzyszenia w wykonywaniu ich obowiązków związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 4. Swoją postawą, działalnością i zachowaniem wspierać realizację celów Stowarzyszenia i jego rozwój.
 5. Regularnego opłacania składek.
§18
 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i świadczące na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający przyjmowani są uchwałą Walnego Zebrania podjętą na wniosek Zarządu po rozpatrzeniu uprzednio złożonej Zarządowi przez kandydata na członka wspierającego Stowarzyszenia pisemnej deklaracji niesienia pomocy Stowarzyszeniu.
 3. Członkowie wspierający mają prawo brać udział w Walnych Zebraniach osobiście i poprzez swoich przedstawicieli wyłącznie z głosem doradczym oraz wysuwać postulaty i wnioski wobec Zarządu Stowarzyszenia.
§19
 1. Członkiem Honorowym zostaje się poprzez nadanie Tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia.
 2. Tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia może być nadany osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla Stowarzyszenia lub mającej zasługi z tytułu pomocy bezdomnym zwierzętom i propagowania dobrych wzorców opieki nad zwierzętami.
 3. Tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie, na pisemny wniosek Zarządu.
 4. Decyzja o nadaniu Tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia musi być jednogłośna, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
 5. Członek honorowy ma prawo brać udział w Walnych Zebraniach osobiście i poprzez swoich przedstawicieli wyłącznie z głosem doradczym oraz wysuwać postulaty i wnioski wobec Zarządu.
§20

Każdy rodzaj członkostwa wygasa w skutek:

 1. Rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 2. Skreślenia z listy członków w związku z:
  • złamaniem postanowień Statutu Stowarzyszenia,
  • popełnieniem czynu niehonorowego,
  • działalnością na szkodę Stowarzyszenia,
  • rażącym brakiem zaangażowania w realizację programu Stowarzyszenia, przez co rozumie się także notoryczne nieuczestniczenie członka w Walnych Zebraniach,
  • niestosowaniem się do uchwał władz Stowarzyszenia,
  • na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia zgłoszony na piśmie Zarządowi, uchwałą podjętą bezpośrednio przez Zarząd w przypadku rocznych zaległości w opłacaniu składek członkowskich,
 3. Utraty przez członka zdolności do czynności prawnych.
 4. Śmierci członka.
 5. Rozwiązania Stowarzyszenia na mocy prawa lub przez samo Stowarzyszenie.
§21
 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, o którym mowa w §20 pkt. 2 niniejszego statutu następuje w drodze pisemnej uchwały powziętej przez Walne Zebranie Członków wskazującej przyczyny skreślenia z listy członków.
 2. Zarząd informuje osobę, której ma dotyczyć uchwała określona w §20 pkt. 2, o terminie Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem listu poleconego, wiadomości SMS lub poczty elektronicznej, na wskazany przez nią adres w terminie 14 dni przed dniem Walnego Zebrania.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§22

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna.

§23

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest wspólna i trwa cztery lata.

§24

Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

§25

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.

§26

Przekazanie i przejęcie spraw będących w toku przez dotychczasowe i nowe władze następuje w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wyboru.

§27

O ile postanowienia Statutu lub regulaminów wewnętrznych nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, stanowiących kworum. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Gdyby posiedzenie Walnego Zebrania Członków nie mogło się odbyć w pierwszym terminie z powodu braku kworum, w drugim terminie warunek kworum nie jest wymagany. W przypadku sprzeczności treści postanowień Statutu oraz regulaminów wewnętrznych, pierwszeństwo mają postanowienia Statutu.

§28

W przypadku ustąpienia lub odwołania bądź zajścia innych zdarzeń powodujących utratę możliwości pełnienia funkcji członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany na Walnym Zebraniu Członków.

§29

W przypadku ustąpienia Przewodniczącego przed upływem kadencji lub zajścia innych okoliczności powodujących utratę funkcji bądź członkostwa we władzach, jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący Zarządu. Najbliższe Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego na okres do końca kadencji władz.

§30

W przypadku ustąpienia innego Członka Zarządu przed upływem kadencji lub zajścia innych okoliczności powodujących utratę funkcji bądź członkostwa we władzach, jego obowiązki przejmuje Przewodniczący Zarządu. Najbliższe Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego Członka Zarządu na okres do końca kadencji władz.

§31

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne, nadzwyczajne oraz sprawozdawcze.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na 4 lata i jest zwoływane przez ustępujący Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom Stowarzyszenia w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego na co najmniej 14 dni przed jego odbyciem. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej może być dostarczone członkom Stowarzyszenia za pośrednictwem listu poleconego, wiadomości sms, poczty elektronicznej lub faksem.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na mocy:
  • uchwały Zarządu Stowarzyszenia lub wniosku Komisji Rewizyjnej,
  • wniosku co najmniej 1/3 członków zwyczajnych,
  • uchwały Sprawozdawczego Walnego Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 30 dni od daty podjęcia ważnej uchwały lub złożenia Zarządowi uprawnionego wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie skupia się na sprawach objętych porządkiem obrad. Sprawy nie objęte porządkiem obrad, mogą być przedmiotem rozpoznania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jeżeli w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Pisemne zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wysyła Zarząd członkom Stowarzyszenia za pośrednictwem listu poleconego poczty polskiej, wiadomości sms, poczty elektronicznej lub faksu najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.
 5. Sprawozdawcze Walne Zebranie jest zwoływane raz w roku w terminie umożliwiającym przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok. Pisemne zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania wysyła Zarząd Członkom Stowarzyszenia za pośrednictwem listu poleconego, wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub faksu najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem obrad Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 6. Sprawozdawcze Walne Zebranie ma za zadanie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok, a także udzielenie absolutorium Zarządowi.
 7. Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, jeżeli Walne Zebranie nie postanowi inaczej.

§32

Uchwały podjęte przez władze Stowarzyszenia obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.

§33

Każdemu członkowi Walnego Zebrania przysługuje jeden głos.

§34

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 3. Udzielanie absolutorium Zarządowi za ubiegły rok i ustępującym władzom Stowarzyszenia.
 4. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia, a także w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 6. Podejmowanie uchwał o przyjęciu lub skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i decyzji Komisji Rewizyjnej.
 8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach zgłoszonych przez Zarząd lub Członków Stowarzyszenia.
 9. Nadawanie i odbieranie Tytułu Członka Honorowego na wniosek Zarządu.
 10. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 11. Uchwalanie, wprowadzanie zmian i odwoływanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.

§35

Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w sprawie:

 1. Odwołania przed upływem kadencji członków władz Stowarzyszenia.
 2. Pozbawienia statusu Członka Honorowego.

§36

Pozostałe uchwały Walnego Zebrania w pierwszym terminie są podejmowane przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§37

W Walnych Zebraniach uczestniczą:

 1. członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
 2. członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym,
 3. zaproszeni goście z głosem doradczym.

Do ważności zaproszenia gościa na Walne Zebranie niezbędna jest aprobata Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§38

Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz wobec osób trzecich, organów administracyjnych i sądów. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Statucie w zakresie nie przekraczającym granic zwykłego zarządu Zarząd rozstrzyga samodzielnie.

Do zadań Zarządu należy:

 • planowanie działalności Stowarzyszenia i kierowanie nią,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z przepisami prawa oraz uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków wytycznymi i dokumentami,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia i przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego,
 • zwoływanie Walnych Zebrań,
 • tworzenie filii, kół i innych jednostek organizacyjnych,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnych i umów o pracę.

§39

Przyjęty w niniejszym Statucie sposób reprezentowania Stowarzyszenia nie ogranicza możliwości ustanawiania przez Zarząd stosownych pełnomocnictw do składnia oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia udzielanych z zachowaniem przepisów Statutu dotyczących reprezentacji.

§40
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej 3 osób wybieranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walne Zebranie w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów.
 2. Nie ogranicza się liczby kandydatów do pełnienia funkcji w Zarządzie.
 3. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybrani ponownie.
 4. Zarząd wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Skarbnika. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu, reprezentuje go na zewnątrz oraz zwołuje zebrania i im przewodniczy.
 5. Zarząd Stowarzyszenia powinien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 7-miu dni od daty wyborów.
 6. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 7. Członkowie Zarządu nie mogą:
  • wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  • pozostawać z członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  • być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
  • złożenia pisemnej rezygnacji członka Zarządu,
  • odwołania przez Walne Zebranie Członków,
  • utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,
  • śmierci,
  • rozwiązania Stowarzyszenia.
§41

Z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić w czynnościach każdego z członków Zarządu. W przypadku zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego, do najbliższego Walnego Zebrania obowiązki Przewodniczącego przejmuje Wiceprzewodniczący, natomiast obowiązki pozostałych zawieszonych członków Zarządu przejmuje do najbliższego Walnego Zebrania Przewodniczący.

§42

W przypadku zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu, Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu członka Zarządu. Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien być podany do wiadomości członkom Stowarzyszenia w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego na co najmniej 14 dni przed jego odbyciem. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej może być dostarczone członkom Stowarzyszenia za pośrednictwem listu poleconego, wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub faksem.

§43

Nadzwyczajne Walne Zebranie utrzymuje w mocy lub odwołuje zawieszenie członka Zarządu.

§44

Zawieszony członek Zarządu nie może:

 1. Reprezentować Stowarzyszenia na zewnątrz wobec osób trzecich, organów administracyjnych i sądów.
 2. Składać oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.
 3. Podejmować żadnych decyzji dotyczących bieżących spraw Stowarzyszenia.

§45

W razie wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie w trakcie trwania kadencji na skutek okoliczności, o których mowa w §40 pkt. 8, w terminie do 30 dni od dnia wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie, Zarząd zwołuje w drodze uchwały Nadzwyczajne Walne Zebranie, którego celem jest uzupełnienie składu Zarządu. Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien być podany do wiadomości członkom Stowarzyszenia w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego na co najmniej 14 dni przed jego odbyciem. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej może być dostarczone członkom Stowarzyszenia za pośrednictwem listu poleconego, wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub faksem. Po uzupełnieniu składu Zarządu, Zarząd konstytuuje się ponownie i pełni swoją funkcję do końca trwającej kadencji.

§46

Komisja Rewizyjna sprawuje funkcję kontrolną wobec całokształtu działalności Zarządu Stowarzyszenia, a zwłaszcza jego działalności finansowej, przy czym kontrola ta powinna odbywać się co najmniej raz w roku.

§47
 1. Komisja Rewizyjna ma nieograniczone prawo wglądu w dokumenty Stowarzyszenia.
 2. Zarząd poddaje się kontroli Komisji Rewizyjnej przedkładając raz w roku do akceptacji Komisji sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
 3. W razie odrzucenia sprawozdania Zarządu Komisja określa termin oraz sposób usunięcia wskazanych nieprawidłowości oraz przedstawia wnioski celem uniknięcia w przyszłości podobnych nieprawidłowości.
 4. Komisja posiada wyłączne prawo do składania wniosku o absolutorium dla Zarządu w oparciu o przedłożone sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
§48

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie w drodze uchwały. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Komisji i przewodniczy zebraniom.

§49

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 3. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, wobec których orzeczono pozbawienie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, lub pełnienia funkcji członka rady nadzorczej reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.
 5. Komisja Rewizyjna powinna ukonstytuować się najpóźniej w ciągu 7-miu dni od daty wyborów.
 6. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 7. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani ponownie.

§50

Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:

 • złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Komisji Rewizyjnej,
 • odwołania przez Walne Zebranie Członków,
 • utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe,
 • śmierci.

§51

W razie wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej na skutek okoliczności, o których mowa w §50 w trakcie trwania kadencji, w terminie do 30 dni od dnia wygaśnięcia członkostwa w Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje w drodze uchwały Nadzwyczajne Walne Zebranie, którego celem jest uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej. Termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien być podany do wiadomości członkom Stowarzyszenia w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego na co najmniej 14 dni przed jego odbyciem. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej może być dostarczone członkom Stowarzyszenia za pośrednictwem listu poleconego, wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub faksem. Po uzupełnieniu składu Komisji, Komisja Rewizyjna konstytuuje się ponownie i pełni swoją funkcję do końca trwającej kadencji.

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§52
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: fundusze, ruchomości i nieruchomości.
 2. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić z:
  • dotacji państwowych i samorządowych,
  • zapisów, spadków i darowizn,
  • ze zbiórek – kwest,
  • ze składek członkowskich członków zwykłych Stowarzyszenia,
  • z odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia,
  • ochodów z majątku Stowarzyszenia,
  • innych źródeł.
 3. Całkowity dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie podlega podziałowi między członków.
 4. Z chwilą wystąpienia ze Stowarzyszenia darowizny członków nie podlegają zwrotowi.
§53

Wysokość składek oraz sposób ich przekazywania ustala wewnętrzny regulamin Stowarzyszenia. Walne Zebranie może podjąć decyzję o zwolnieniu członka zwyczajnego z obowiązku opłacania składki.

§54
 1. Do nabywania, zbywania i obciążenia majątku oraz zaciągania innych zobowiązań uprawnieni są następujący przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Skarbnik.
 2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch uprawnionych przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia w tym Przewodniczącego.
§55
 1. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ani nie ustanawia zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie nie może przekazywać i wykorzystywać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VI. ZMIANA STATUTU, REGULAMINY WEWNĘTRZNE I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§56

Uchwały w sprawie zmian Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§57

Sprawy nieuregulowane statutem regulują regulaminy wewnętrzne Stowarzyszenia. Regulaminy wewnętrzne tworzone są na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzone przez Zarząd regulaminy wewnętrzne, muszą być podane do wiadomości członków Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed terminem wprowadzenia ich w życie w obiekcie, w którym Stowarzyszenie prowadzi działalność.

§58

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum, w terminie miesiąca zwołuje się kolejne Walne Zebranie Członków, które podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Uchwała dotycząca rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na który ma być przeznaczony jego majątek.

§59

Uchwała w części dotyczącej majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

§60

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w §10 niniejszego Statutu.

Zatwierdzono dnia 29 listopada 2018 r. Zarząd:
 • Przewodnicząca: Danuta Wnuk
 • Wiceprzewodnicząca: Wioletta Wołowczyk
 • Skarbnik: Dorota Smyła
 • Sekretarz: Wojciech Piech
 • Tarnowskie Góry, dnia 29.11.2018 r.
  Pobierz skan